پیمانکاران بدون استعلام از دستگاههای مربوطه مبادرت به حفاری نکنند

یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ در ۰۸:۲۲ 160 بار مشاهده شده


فرمانداربابلسردرجلسه کمیسیون حفاری شهرستان بابیان اینکه ادارات و پیمانکاران از زیرساختهای شهرستان صیانت نمایند اظهار داشت:
ادارات وپیمانکاران بدون استعلام از دستگاههای مربوطه مبادرت به حفاری نکنند.
وی تاکیدکرد:ادارات در ارائه خدمات بهترهمدلی را سرلوحه کار خود قرار دهندو برای خدمات شایسته تر به مردم یکدیگر رامشاوره و پشیبانی نمایند.
سیدعلی اسد بر هم اندیشی، اطلاع رسانی و نظارت کافی در اجرای پروژه ها تاکید کرد و افزود:مدیران تفکر و فضای همدلی را به کارکنان و زیر مجموعه منتقل کنند.

آخرین اخبار